Privacy Statement - Bravery at Work

Bravery at Work vindt privacy belangrijk en verwerkt daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. In dit privacy statement kun je lezen welke persoonsgegevens Bravery at Work verwerkt van jou als natuurlijke persoon, waarom Bravery at Work dit doet en wat jouw rechten in dit verband zijn. 

Je bent geenszins verplicht om jouw persoonsgegevens aan Bravery at Work te verstrekken. Bravery at Work zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van Bravery at Work verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren. 

1. Wie is Bravery at Work?

Bravery at Work is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 

Bravery at Work

Kekerstraat 146 

1104 VC

Amsterdam.

KvK 60789247

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact met Bravery at Work opnemen: 

E-mail: post@braveryatwork.com

Telefoon: +31 641145161

2. De gegevens die Bravery at Work verzamelt 

Bravery at Work kan de volgende gegevens van jou verzamelen: 

●     NAW gegevens 

●     E-mailadres (zakelijk en privé)

●     Telefoonnummer (zakelijk en privé)

●     Functietitel

●     Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, bedrijfsadres, postadres, kvk-nummer, zakelijke facturatie- en betalingsgegevens, BTW-nummer)

●     Skypenaam

●     Social media account-namen

●     Persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met Bravery at Work 

Bij een bezoek aan de website, worden mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

●     Ip-adres

●     Voor de website worden cookies gebruikt, bijvoorbeeld om het surfgedrag te analyseren. In sommige gevallen wordt het gebruik van cookies beschouwd als de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover is te vinden in ons cookie statement.

Op de website van Bravery at Work vind je social media-buttons van LinkedIn, Instagram, Twitter en Facebook. Het privacyreglement van deze platformen is op deze link van toepassing en niet dit privacy statement. Je kunt hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:

●     LinkedIn

●     Instagram

●     Twitter

●     Facebook 

 3. Geautomatiseerde besluitvorming

 Bravery at Work neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming. 

4. De verzameling van jouw gegevens

Bravery at Work verzamelt jouw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgt Bravery at Work deze gegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat jij het online contactformulier hebt ingevuld, telefonisch contact hebt gezocht of omdat je een visitekaartje hebt overhandigd op een evenement. Daarnaast kan Bravery at Work gegevens verzamelen die niet rechtstreeks door jou zijn verstrekt. Zo kan Bravery at Work gegevens uit openbare bronnen verzamelen die algemeen bekend zijn of bijvoorbeeld afkomstig zijn van LinkedIn-profielen of jouw bedrijfswebsite, indien Bravery at Work hiervoor een rechtvaardigingsgrond heeft.

5. Waarom Bravery at Work jouw gegevens verzamelt

Bravery at Work verzamelt jouw gegevens omdat de dienstverlening anders niet verstrekt kan worden. Zo zijn gegevens van contactpersonen nodig om zakelijke relaties te onderhouden, een overeenkomst van opdracht te kunnen sluiten of iemand te kunnen benaderen met een nieuw voorstel, een aanbieding, interessante (vakinhoudelijke) informatie, of om wensen op te sturen bij speciale gebeurtenissen, vakanties of feestdagen. Bravery at Work biedt geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Jouw gegevens worden verzameld met het oogmerk je deze nieuwsbrief te kunnen sturen.

De door Bravery at Work verzamelde persoonsgegevens worden administratief verwerkt, bijvoorbeeld voor de afhandeling van facturering. Ten slotte zal Bravery at Work in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens verwerken van bijvoorbeeld medewerkers binnen een bedrijf. Waar nodig zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.  

Je kunt hier lezen hoe Mailchimp, het e-mailprogramma dat Bravery at Work gebruikt, of voornemens is te gaan gebruiken, omgaat met jouw gegevens:

6. Op welke gronden verwerkt Bravery at Work jouw gegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd dient te zijn op een rechtvaardigingsgrond. Bravery at Work verwerkt jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

●     Toestemming.Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze te allen tijde weer intrekken.

●     Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.Indien je gebruik wenst te maken van dienstverlening door Bravery at Work, zijn jouw persoonsgegevens nodig voor het voeren van oriënterende gesprekken, het opstellen van een offerte, het aangaan van een overeenkomst en het onderhouden hiervan.

●     Een gerechtvaardigd belang. Bravery at Work kan een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden, om te kunnen reageren op vragen of opmerkingen die zijn binnengekomen via het contactformulier, per e-mail, platformen van derde partijen waar Bravery at Work een profiel heeft, of via offline kanalen, of ten behoeve van administratieve doeleinden. Hierbij weegt Bravery at Work altijd het eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. 

●     Het nakomen van een wettelijke verplichting. 

7. Duur gegevensopslag

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals omschreven onder punt 5 te verwezenlijken. Hierna worden de gegevens gewist. Uiteraard kan Bravery at Work persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. In ieder geval hanteert Bravery at Work de volgende bewaartermijnen:

●     Gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het verlenen van onze diensten;

●     Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden er gegevens verzameld. Deze gegevens worden vernietigd zodra jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink;

●     Voor het sturen van offertes, aanbiedingen, het aangaan en onderhouden van overeenkomsten en het verzenden van facturen worden gegevens verzameld. Deze gegevens worden in elk geval voor de duur van de overeenkomst bewaard, met inachtneming van eventuele verjaringstermijnen. Bravery at Work is wettelijk verplicht om offertes en facturen 7 jaar te bewaren. 

8. Doorgifte gegevens aan derden

Bravery at Work verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een (wettelijke) verplichting. Bravery at Work maakt onder meer gebruik van de volgende diensten van derden: 

a)    Hosting van de website

b)    Digitale telefoondiensten 

c)     Boekhouder voor onze financiële administratie

d)  Lumina Learning

d)    Mailservers 

e)    Analytische diensten (Google- en Squarespace Analytics)

Met (sub)verwerkers sluit Bravery at Work een (verwerkers)overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel c.q. de beoogde overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. Waar mogelijk maakt Bravery at Work gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. Bravery at Work ziet erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

9. Beveiliging

Bravery at Work neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Bravery at Work kan echter niet garanderen dat de manier waarop jij online jouw gegevens verstrekt veilig is; dit vanwege de specifieke kenmerken van het internet. Het online verstrekken van jouw gegevens, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, is daarom je eigen risico.

Bravery at Work heeft in het bovengenoemde kader de volgende maatregelen genomen:

●     Fysieke toegangscontroles 

●     Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

●     Anti-virus programma’s en regelmatige software updates 

●     SSL-encryptie 

10. Jouw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten die jij kunt uitoefenen. In sommige gevallen kan Bravery at Work jou vragen om aanvullende informatie, zoals je ID-kaart of paspoort, te verschaffen indien er wordt getwijfeld aan de identiteit van de persoon die het verzoek heeft ingediend. 

Bravery at Work zal onverwijld op jouw verzoek reageren, en in ieder geval binnen een maand nadat jouw verzoek is ontvangen. Indien nodig kan Bravery at Work deze termijn met twee maanden verlengen, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal ingediende verzoeken. 

Dit zijn jouw rechten:

●     Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Jij hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van Bravery at Work te verkrijgen. 

●     Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die Bravery at Work van jou verwerkt, opvragen.

●     Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kunt Bravery at Work verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen. 

●     Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

●     Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt Bravery at Work verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal Bravery at Work jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.

●     Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar post@braveryatwork.comof telefonisch of schriftelijk contact opnemen. 

11. Klacht indienen

Natuurlijk helpt Bravery at Work je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen Bravery at Work met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hierom een klacht in te dienen. 

12. Wijziging Privacy Statement

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 6 januari, 2019. Bravery at Work behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement op elk gewenst moment.