Algemene Voorwaarden - Bravery at Work 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (ook wel de vervelende kleine lettertjes genoemd) van Bravery at Work, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60789247. Het adres van Bravery at Work is 3eKekerstraat 146, 1104 VC, Amsterdam.

Lees ze even goed door! Mocht je alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: post@braveryatwork.com

Telefonisch: +31 641145161

Schriftelijk: 3e Kekerstraat 146, 1104 VC, Amsterdam

1 - Inleidende bepalingen 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:

a)     Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

b)     Opdracht: de door Bravery at Work en de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, inzake Bedrijfsadvies, Team Coaching en/of Interim Management. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Opdracht;

c)     Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee Bravery at Work een overeenkomst is aangegaan op het gebied van Bedrijfsadvies, Team Coaching en/of Interim Management of waaraan Bravery at Work een aanbod deed;

d)     Partij: Bravery at Work of de Opdrachtgever; 

e)     Partijen: Bravery at Work en de Opdrachtgever;

f)     Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van of met Bravery at Work en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bravery at Work.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld. 

 3. Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Opdracht waarvoor deze afwijking is afgesproken. 

 4. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden of leveringsvoorwaarden van de Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien Bravery at Work niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Bravery at Work in de toekomst niet de naleving van deze voorwaarden kan verlangen. 

 6. Bravery at Work heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Bravery at Work natuurlijk de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen en/of aanvullingen.

2 - De Opdracht

Artikel 3: Offertes en oriënterende communicatie

 1. Alle oriënterende communicatie, aanbiedingen en offertes van Bravery at Work zijn vrijblijvend, tenzij iets anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

 2. Bravery at Work kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 3. De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Bravery at Work nodig heeft om een offerte te kunnen opstellen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Bravery at Work het recht de opgegeven vergoeding en/of termijnen aan te passen. 

 4. Mondelinge toezeggingen (bijvoorbeeld over de telefoon) van Bravery at Work zijn pas verbindend als die schriftelijk door Bravery at Work zijn bevestigd. 

 Artikel 4: Totstandkoming van de Opdracht

 1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte of het aanbod schriftelijk wordt aanvaard, tenzij Bravery at Work de offerte uiterlijk binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding alsnog herroept. 

 2. Het kan zo zijn dat Bravery at Work al een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden terwijl er geen schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden van het aanbod of de offerte, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een spoedopdracht. De Opdracht komt dan tot stand, doordat Bravery at Work begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht

 1. Bravery at Work zal de Opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke opstelling, uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht. 

 2. Bravery at Work is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.

 3. De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Opdracht en al datgene dat daartoe benodigd is kosteloos ter beschikking te stellen aan Bravery at Work. Dit betekent onder meer dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld aan Bravery at Work met passende faciliteiten, dat de medewerkers van de Opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de Opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de Opdracht benodigd zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, documenten, gegevens, materialen en geschiktheid van werknemers.

 4. Bravery at Work mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever vereist is, en mag eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en Algemene Voorwaarden van derden mede namens Opdrachtgever aanvaarden. Indien de Opdrachtgever aan Bravery at Work voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever en zal Bravery at Work geen partij vormen in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de derde.

 5. Bravery at Work zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing.

 6. De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

 7. Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt Bravery at Work gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacking). 

 8. Bravery at Work heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst. 

Artikel 6: Uitvoeringstermijn

 1. Als de Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie, materialen of andere benodigdheden ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Bravery at Work de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie materialen of andere benodigdheden zijn ontvangen door Bravery at Work.

 2. Indien Bravery at Work een termijn aangeeft waarbinnen de Opdracht of bepaalde werkzaamheden zullen plaatsvinden, is dit nooit een fatale termijn, tenzij iets anders is afgesproken.  

3 - Betalingsvoorwaarden

Artikel 7: Facturatie, betaling en incassokosten

 1. Bravery at Work hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum. Uitzondering hierop zijn de producten van Lumina Learning, deze dienen voor aanvang van de opdracht te worden betaald.

 2. Bij langlopende opdrachten stuurt Bravery at Work periodiek een factuur. 

 3. De factuur is betaald, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Bravery at Work is ontvangen. 

 4. Bravery at Work kan de factuur via elektronische weg sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie. 

 5. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening. 

 6. Als de Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Bravery at Work heeft het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (zijnde 15% van het onbetaalde bedrag) die Bravery at Work moet maken voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van € 150,00.

 7. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 8. Indien Bravery at Work reden heeft te twijfelen aan Opdrachtgevers kredietwaardigheid is de Opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Bravery at Work zekerheid te stellen voor de met de Opdracht verbonden kosten.

Artikel 8: Vergoeding

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de in de overeenkomst of offerte vastgelegde (uur)tarieven van Bravery at Work, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. 

 2. De overeengekomen vergoeding is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, exclusief reis-en verblijfkosten en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Opdracht.     

 3. Bravery at Work zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte stellen van door Bravery at Work ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Opdracht. Alle kosten die verband houden met het inschakelen van derden worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

 4. Wanneer een Opdracht veel haast heeft (spoedopdracht) betaalt de Opdrachtgever een spoedtoeslag, welke mondeling of schriftelijk wordt overeengekomen.

 5. Indien de aan de uitvoering van een overeenkomst voor Bravery at Work verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Bravery at Work te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. 

 6. Voor een Opdracht met een looptijd langer dan 6 (zes) maanden kan de prijs of kunnen de uurtarieven en kosten tussentijds worden verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening. 

 4 - Annulering

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

 1. Voor aanvang van de Opdracht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. Tot 8 (acht) weken voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht;

  2. Tot 6 (zes) weken voor aanvang worden 33% van de kosten in rekening gebracht;

  3. Tot 3 (drie) weken voor aanvang worden 67% van de kosten in rekening gebracht;

  4. Binnen 2 (twee) weken voor aanvang worden 100% van de kosten in rekening gebracht.

 5 - Duur en opzegging van de Opdracht 

Artikel 10: Duur, verlenging en tussentijdse opzegging

 1. De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

 2. De Opdracht die voor een bepaalde tijd is aangegaan eindigt door het verstrijken van de overeengekomen duur of de intreding van een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis, tenzij Partijen uiterlijk 1 (één) maand voor het einde van de contractsperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken. 

 3. Onverminderd het bepaalde in lid 6, kan de Opdracht die is aangegaan voor een bepaalde tijd, niet tussentijds door de Opdrachtgever worden opgezegd, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 4. Bravery at Work kan de Opdracht die is aangegaan voor een bepaalde tijd opzeggen, indien als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende - of niet aan haar toe te rekenen - feiten of omstandigheden (waaronder -maar niet beperkt tot- ziekte), (verdere) uitvoering voor Bravery at Work onder de overeengekomen omschrijving van de Opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar zou zijn. 

 5. De Opdracht die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door een Partij uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen geldt. 

 6. Een Opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd kan zowel door Bravery at Work als de Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd in het geval van een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de uitvoering van de overeenkomst, zonder dat Bravery at Work aansprakelijk is voor enigerlei schade. 

 7. Bravery at Work zal bij een eventuele opzegging van de Opdracht door Bravery at Work nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen bedragen, dan wel tot enige schadevergoeding. Bravery at Work behoudt haar aanspraak op betaling van declaraties en facturen van tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

 8. Indien tot (tussentijdse) opzegging van de Opdracht is overgegaan door de Opdrachtgever, zal Bravery at Work nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen bedragen, dan wel tot enige schadevergoeding. Bravery at Work behoudt haar aanspraak op betaling van declaraties, facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

 6 - Opschorting en ontbinding van de Opdracht

Artikel 11: Opschorting 

 1. Als de Opdrachtgever de noodzakelijke informatie, documenten, materialen en / of mankracht niet tijdig verstrekt, of anderszins niet de redelijkerwijze te verwachten medewerking verleent, mag Bravery at Work de uitvoering van de Opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging volgens het gebruikelijke tarief van Bravery at Work in rekening brengen. 

 2. Bravery at Work kan de Opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren. Als Bravery at Work de Opdracht in fasen uitvoert, kan de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase worden opgeschort, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd of aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 3. Als de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Bravery at Work gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten. Zij is hierbij niet gehouden eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat voor de Opdrachtgever of derden, te vergoeden. 

 4. Opschorting door Bravery at Work onder dit artikel ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen onder de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 12: Ontbinding

 1. Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk ontbinden, door middel van een schriftelijke verklaring, in de volgende gevallen:  a)     Indien de andere Partij failliet is of in surseance van betaling; 

  b)     Indien de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd; 

  c)     Indien de andere Partij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; 

  d)    Indien de andere Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 2. Bravery at Work is daarnaast bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan een ingebrekestelling achterwege blijven. 

 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Bravery at Work het recht om een vergoeding van de schade te vorderen, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. In alle andere gevallen zijn Partijen over en weer niet tot enige schadevergoeding gehouden. 

 4. Indien de Opdrachtgever op het moment van ontbinding, reeds prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bravery at Work behoudt haar aanspraak op betaling van declaraties en facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Deze bedragen worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13: Overmacht

 1. Bravery at Work is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bravery at Work geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bravery at Work niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en uitval door ziekte worden daaronder begrepen.

 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten zonder daarbij in verzuim te treden. Indien deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

 4. Voorzover Bravery at Work ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bravery at Work gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 7 - Wijziging 

Artikel 14: Wijzigingen en meerwerk 

 1. Indien de Opdrachtgever na totstandkoming van de Opdracht wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de Opdracht, heeft Bravery at Work het recht om de uitvoeringstermijn en de afgesproken vergoeding aan te passen. 

 2. Indien blijkt dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren tijdens de totstandkoming van de Opdracht, of de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen als bedoeld onder artikel 5.3 heeft voldaan, zal Bravery at Work dit meerwerk wat hieruit voortvloeit in rekening brengen volgens het gebruikelijke uurtarief en zal de uitvoeringstermijn worden aangepast.

 3. Bravery at Work kan een wijziging van de Opdracht, door welke omstandigheid dan ook, altijd weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen. 

 4. Bravery at Work zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de extra kosten en verandering van de uitvoeringstermijn, die een wijziging van de Opdracht met zich meebrengt. 

8 - Acceptatie van de Opdracht

 Artikel 15:  Klachten 

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen (veertien) na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Bravery at Work. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bravery at Work in staat is adequaat te reageren.

 2. Een klacht over de factuur dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van 14 (veertien) werkdagen na de factuurdatum in te dienen bij Bravery at Work.

 3. Indien Bravery at Work de klacht gegrond acht, zal Bravery at Work proberen met een redelijke oplossing te komen. 

 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen heeft geklaagd, wordt hij geacht het geleverde en / of de dienstverlening volledig te hebben geaccepteerd. 

 5. Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.

Artikel 16: Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Bravery at Work is 1 (één) jaar.

9 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Bravery at Work levert, blijft eigendom van Bravery at Work totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. 

 2. De Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Bravery at Work veilig te stellen. 

 3. Als Bravery at Work haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bravery at Work en aan door Bravery at Work ingeschakelde derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Bravery at Work deze terug kan nemen.

10 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Artikel 18: Teruggave

 1. Indien Bravery at Work aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 (veertien) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

11 - Aansprakelijkheid 

Artikel 19: Aansprakelijkheid 

 1. Indien Bravery at Work aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

 2. Bravery at Work is niet aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte schade, daaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot-, schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

 3. Bravery at Work zal er alles aan doen om eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken en is hiertoe te allen tijde gerechtigd.

 4. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. 

 5. Bravery at Work is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals -maar niet beperkt tot- door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

 6. Bravery at Work is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

 7. Bravery at Work is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of aanbevolen derden. 

 8. Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Bravery at Work, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde of, bij een Opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd, het te factureren tarief over de duur van de eerste 3 (drie) maanden.

 9. De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bravery at Work. 

Artikel 20: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever is gehouden om Bravery at Work te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook (waaronder - maar niet beperkt tot - bestuurdersaansprakelijkheid) die verband houden met de uitvoering van de Opdracht, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bravery at Work. 

 2. Als derden Bravery at Work aanspreken, zal de Opdrachtgever haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 

 3. Als de Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Bravery at Work zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Bravery at Work, komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

12 - Intellectueel Eigendom

Artikel 21: Intellectueel eigendom 

 1. Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft Bravery at Work steeds en te allen tijde de rechthebbende van alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de resultaten uit de Opdracht. 

 2. Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent de Opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Bravery at Work om de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren. 

 3. Opdrachtgever vrijwaart Bravery at Work voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en / of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

 4. Alle door Bravery at Work verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bravery at Work niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennisgeving van derden.

 5. Bravery at Work heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en werving van opdrachten. 

13 - Geheimhouding

Artikel 22: Geheimhouding

 1. Partijen, eventuele ondergeschikten van de Opdrachtgever en ingeschakelde derden, zullen geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden in het kader van de overeenkomst, tenzij verstrekking van informatie redelijkerwijs nodig is om de Opdracht naar behoren uit te kunnen voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op een der Partijen. Voor het overige zullen Partijen vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt. 

 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de andere Partij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft of wanneer dit is medegedeeld door de andere Partij. 

 3. Bij het einde van de Opdracht zal Bravery at Work alle documenten en informatiedragers waarover zij in het kader van de uitvoering van de Opdracht de beschikking heeft gekregen, retourneren aan de Opdrachtgever zonder een kopie daarvan, in welke vorm dan ook, te behouden.

14 - Overige bepalingen 

Artikel 23: Nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 24: Overdracht

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen, tenzij Bravery at Work hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Artikel 25: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Bravery at Work is Nederlands recht van toepassing. 

 2. Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen. 

 3. Alle geschillen die ontstaan met de Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Amsterdam.